* Met fonds bedoelen we compartiment van bevek.
Beleggingsbeleid en -doelstellingen

Beleggingsbeleid en -doelstellingen

Het compartiment verenigt de kenmerken van zowel gemengd als verantwoorde beleggen. Gemeten over een periode van vijf jaar streeft het compartiment ernaar om beter te presteren dan zijn referentie-index, die als volgt is samengesteld: 50% MSCI Europe Index (Net), 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate.  De ecologische en sociale kenmerken van het compartiment en de benchmark zijn niet op elkaar afgestemd.

In cijfers

Strategie en selectiecriteria

Strategie en selectiecriteria

Het fonds wordt actief beheerd om te reageren op veranderende marktomstandigheden door onder meer gebruik te maken van fundamentele en gedragsanalyse, wat na verloop van tijd leidt tot dynamische assetallocaties.

De focus ligt op bedrijven en emittenten die hun beleid richten op verantwoorde ontwikkeling en daarbij de beginselen van

 • milieu -> Environment - b.v. beheersing van milieuvervuiling (water, lucht en aarde); recyclage en behandeling van afval; zuinig omgaan met energiebronnen,
 • maatschappelijke verantwoordelijkheid -> Social - b.v. mensenrechten, non-discriminatie, bestrijding van kinderarbeid
 • en deugdelijk bestuur -> Governance - b.v. rechten van de aandeelhouders; structuur, verantwoordelijkheid en beloningsbeleid van het bestuur; onafhankelijkheid Raad van Bestuur

 in acht nemen.

Een verantwoorde portefeuille opbouwen

 1. De obligatiecomponent

  De obligatieportefeuille bestaat voornamelijk uit obligaties - waaronder groene obligaties - en geldmarktinstrumenten uitgedrukt in euro.

  Het selectieproces omvat, indien van toepassing,

  • een financiële analyse,
  • een ESG-analyse - Milieubescherming (Environmental), Maatschappelijke verantwoordelijkheid (Social) en Deugdelijk bestuur (Governance),
  • en een analyse van groene obligaties.

  Tijdens het selectieproces ligt de focus van de analyse op bedrijven en emittenten die naast hun financiële doelstellingen een beleid van verantwoorde ontwikkeling voeren.

  Groene obligaties zijn obligaties waarbij de opbrengst wordt gebruikt voor de volledige of gedeeltelijke financiering of herfinanciering van nieuwe en/of bestaande projecten die gunstig zijn voor het milieu. Deze obligaties worden vooral uitgegeven door supranationale instellingen, plaatselijke overheden, overheidsinstellingen en bedrijven die een beleid van verantwoorde ontwikkeling toepassen en de principes van Milieubescherming, Maatschappelijke verantwoordelijkheid en Deugdelijk bestuur, met als doel naast financieel rendement eveneens een positieve ecologische impact te genereren.

  Bij de selectie van de beleggingen zal het compartiment de kredietrating van de toekomstige beleggingen analyseren, opvolgen en aanpassen, om ervoor te zorgen dat de gemiddelde rating van de portefeuille BBB-1 of hoger is. Het compartiment zal altijd rekening houden met de kwaliteit en verscheidenheid van emittenten en sectoren, evenals met de looptijd.
   
 2. Betrokkenheid

  Het compartiment engageert zich actief met bedrijven in de portefeuille om bij te dragen aan de positieve impact die de bedrijven hebben op het milieu en de maatschappij. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het aanmoedigen van transparantie en het stimuleren van het management bij het aanpassen van hun bedrijfsstrategie ter verbetering van de prestaties op het gebied van Milieubescherming, Maatschappelijke verantwoordelijkheid en Deugdelijk bestuur.

  Constructieve en regelmatige gesprekken met emittenten en bedrijven over ESG-factoren stellen het compartiment in staat om een breed scala van kwesties te adresseren en stellen bedrijven in staat om hun activiteiten en vooruitgang aan het compartiment te tonen.
 1. Uitsluitingen

  Voor het bepalen van het beleggingsuniversum van verantwoorde effecten die geselecteerd kunnen worden, screent het compartiment bedrijven op basis van uitsluitingscriteria. Bedrijven met ernstige en structurele problemen waarvan is aangetoond dat hun bedrijfsactiviteiten controversieel zijn, worden uitgesloten.

  Het compartiment belegt ook niet in bedrijven die betrokken zijn bij bepaalde activiteiten, waaronder:

  • de ontwikkeling, productie, handel of het onderhoud van controversiële wapens,
  • de productie van tabakproducten,
  • de ontginning van stoomkolen en/of de productie van oliezanden.

  Verder zijn er strengere beperkingen van toepassing op beleggingen in uitgevers die betrokken zijn bij activiteiten als:

  • gokken,
  • wapens,
  • de porno-industrie,
  • de productie van bont en speciale soorten leer,
  • boringen in het Noordpoolgebied,
  • schalieolie en -gas.

  Alleen de landen met de hoogste score op het gebied van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en deugdelijk bestuur worden geselecteerd.
Voor meer informatie over verantwoord beleggen verwijzen wij u naar het prospectus en de pagina «Verantwoord beleggen» op nnip.com.

1 Standard & Poor’s Rating - Een kredietrating is een maatstaf voor de kredietkwaliteit van een emittent of uitgifte. Met andere woorden, een rating is een maatstaf voor de financiële gezondheid van een overheid, onderneming of andere entiteit die voor haar financiering afhankelijk is van de overheidsmarkt. Standard & Poor’s gebruikt een schaal verdeeld in twee categorieën: De eerste categorie, «Investment Grade», omvat ratings die gaan van AAA tot BBB-. Deze categorie omvat ratings voor bedrijven die als financieel solide worden beschouwd. De tweede categorie, «Speculative», varieert van BB+ tot D. Het betreft risicovolle ondernemingen.

Marktvoorwaarden en impact op de portefeuille

30/09/2021

De overtuigingen van de beleggingsstrategie van NN Investment Partners zijn in het NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable terug te vinden.

De markten:

 • Na vele maanden van optimisme, kreeg het beleggersvertrouwen een serieuze knauw in september. Een agressievere toon bij de Amerikaanse centrale bank dan verwacht, aanslepende begrotingsdiscussies in het Amerikaanse Congres en toenemende zorgen over de Chinese groei maakten beleggers zenuwachtig. Stijgende energieprijzen en aanhoudende problemen in de mondiale toeleveringsketen deden de stagflatiezorgen2 verder toenemen.
 • De economische cijfers kwamen opnieuw lager uit dan verwacht, hoewel ze niet in vrije val waren. De Chinese economie bleef wel lijden onder de harde aanpak van nieuwe coronabesmettingen, de extra regulering en schuldenproblemen bij één van de grootste vastgoedontwikkelaars.
 • Tegelijkertijd gaven centrale banken aan dat de monetaire steunmaatregelen hun piek hebben bereikt. Hierbij verraste de Amerikaanse Federal Reserve door aan te kondigen dat ze waarschijnlijk haar opkoopprogramma reeds zal beginnen afbouwen vanaf november.
 • In deze marktomgeving verloren aandelen en beursgenoteerd vastgoed voor het eerst in 2021 fors terrein, terwijl ook de obligatiemarkten afgelopen maand moeite hadden met het vooruitzicht dat de geldkraan binnenkort geleidelijk toegedraaid zal worden.
 • Europese aandelen doken 3,0% lage in september (MSCI Europe NR in euro), wat iets meer was dan de brede markt voor aandelen. Op sectorvlak eindigden alle sectoren in het rood, met uitzondering van de energie- en de financiële sector.
 • De agressievere toon van de Fed en de stijgende olie- en gasprijzen zorgden voor oplopende obligatierentes zowel in de VS als in de eurozone. Hierdoor verloren eurostaatsobligaties 1,2% in september.
 • Risicovolle obligaties presteerden beter dan staatsobligaties, maar konden evenmin de rode cijfers ontlopen. 

De strategie :

 • In deze onzekere economische context bouwde het compartiment in september haar aandelenposities verder af. Hierdoor heeft het nu een neutrale weging in aandelen.
 • Dit is een tactische beslissing op korte termijn want op middellange termijn blijft het compartiment constructief voor aandelen. Door een gebrek aan aantrekkelijke alternatieven blijft het compartiment ervan uitgaan dat beleggers in deze omgeving risicovolle activa nog altijd zullen omarmen. Bedrijven zijn immers opnieuw erg rendabel, wat de dividendgroei bevordert. Ook de verwachte winstgroei voor 2022 lijkt helemaal niet overdreven. Er is echter meer terughoudendheid bij beleggers dan enkele maanden terug en de volatiliteit3 zal vermoedelijk dan ook toenemen.
 • Binnen het aandelenluik waren er nauwelijks portefeuillewijzigingen in september. Binnen de financiële sector heeft het compartiment besloten om de blootstelling aan Allianz wat af te bouwen en de cash hiervan te gebruiken om de positie in Zurich Insurance Group uit te breiden. Verder behield het compartiment de positionering, met een focus op hoge financiële kwaliteit4 in combinatie met een laag ESG-risico (ESG = milieu, maatschappij en goed bestuur), wat essentieel lijkt voor duurzame5 waarderingscreatie.
 • Qua aandelenthema’s focust het compartiment nog steeds op bedrijven die profiteren van belangrijke duurzaamheidstrends. Zo blijft de overgang naar hernieuwbare energiebronnen een belangrijk thema in de portefeuille. Naast de energietransitie ziet het compartiment nog steeds vooral potentieel in duurzame voedselproductie en bedrijven die de samenleving oplossingen aanreiken om de steeds hogere kosten van de gezondheidszorg in te dammen. Binnen technologie lijken de vooruitzichten nog steeds goed voor bedrijven die actief zijn in digitale betalingen en cloud computing.
 • Met de vrijgekomen cash van de aandelenafbouw kocht het compartiment tegen het eind van de maand wat obligaties bij. Ook al ziet het compartiment de obligatierentes de komende maanden nog geleidelijk oplopen, lijkt een tijdelijke rustpauze niet uit te sluiten na de forse opwaartse beweging van de obligatierentes in euro de afgelopen weken.
 • Binnen obligaties verkiest het compartiment nog steeds duurzame bedrijfsobligaties boven staatsobligaties, omwille van de hogere rentevergoeding en de afnemende kredietrisico’s. Zo steeg het gewicht in duurzame bedrijfsobligaties van 17,5% eind augustus tot 18,7% eind september.
 • Ook de andere obligatieposities werden wat verhoogd naar het eind van september. Daardoor klom zowel de weging in ‘overheidsgerelateerde‘ groene obligaties (van 15,3% naar 16,3%) als de weging in kwaliteitsvolle staatsobligaties (van 10,7% naar 11,7%).
 • De duratie6 nam licht toe tot 3,3 jaar eind september, maar blijft toch 0,5 jaar korter dan normaal.
2 Stagflatie is de situatie van een economie die tegelijkertijd lijdt onder lage of geen economische groei en hoge inflatie (d.w.z. snelle prijsgroei). Deze situatie gaat vaak gepaard met een hoog werkloosheidspercentage.
3 De volatiliteit geeft de mate aan waarin de koers van een financieel instrument schommelt. Op die manier dient ze als kwantitatieve parameter voor het risico van dit instrument. Bij een hoge volatiliteit is er een grotere kans op een hoger rendement, maar tegelijk is ook de kans op verlies groter.
4 Of Investment Grade. Ratingagentschappen kennen scores toe als maatstaf voor de kredietwaardigheid van een uitgever van financiële instrumenten. Op basis van de toegekende score wordt hij beschouwd als Investment Grade of non-Investment Grade. Ook aan financiële instrumenten kunnen deze scores toegekend worden. In de categorie Investment Grade wordt de kredietwaardigheid doorgaans als goed beschouwd en gaat men er van uit dat de capaciteit om financiële verplichtingen na te komen hoog is. De kans om terugbetaald te worden op de vervaldag is dus groot.
5 Die gericht is op ontwikkeling of groei die deel uitmaakt van een langetermijnperspectief en door ecologische en sociale beperkingen te integreren in de economie. Het is een ontwikkeling die voldoet aan de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.
6 De duratie geeft de gevoeligheid van obligaties aan een wijziging van de rentevoeten weer. Hoe hoger de duratie, hoe sterker de da¬ling van de koers van een obligatie wanneer de rentevoeten stijgen.
Portefeuille

Portefeuille

Standaard-allocatie

Huidige activa-allocatie

30/09/2021

Risico-rendementsprofiel – SRRI-tabel 31/10/2021

Lager risico

Potentieel lager rendement

Hoger risico

Potentieel hoger rendement
De historische gegevens, zoals die zijn gebruikt voor het berekenen van deze indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van dit fonds. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico-indicator ongewijzigd blijft; deze kan na verloop van tijd variëren. De laagste risicocategorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Dit fonds behoort tot de categorie 4 vanwege de evolutie van het product gedurende de meetperiode. Het marktrisico, rekening houdend met in het verleden behaalde resultaten en een potentiële evolutie van de financiële markten, dat verbonden is aan financiële instrumenten die gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te behalen, wordt gezien als hoog. U vindt het voorbije en actuele rendement terug in de KIID, in de rubriek Documenten.
Prestaties **

Prestaties **

Morningstar-rating - Kwaliteitsindicator 31/10/2021

Morningstar is een onafhankelijk leverancier van beleggingsonderzoek. De Morningstar-rating is een kwantitatieve evaluatie van de prestatie in het verleden van een fonds, rekening houdend met het risico en de aangerekende kosten. De rating neemt geen kwalitatieve elementen in aanmerking en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De fondsen worden ondergebracht in categorieën en vergeleken met gelijksoortige fondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren toegekend. In elke categorie krijgt de eerste 10% 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de volgende 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de laatste 10% 1 ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van de prestaties in het verleden over 3, 5 en 10 jaar en houdt geen rekening met de toekomst.
NIW - netto-inventariswaarde
945,34 EUR
08/12/2021
Eerste NIW 690,02 EUR 16/12/2016
NIW bij aankoop
- -

LU1444115874

De netto-inventariswaarde wordt in België elke bankwerkdag berekend. De NIW wordt elke Belgische werkdag in de financiële pers en op de site van BEAMA (http://www.beama.be/nl/niw) gepubliceerd. Ze is ook beschikbaar op de vennootschapszetel van de beheervennootschap en in de kantoren die de financiële dienstverlening verzorgen. De publicatiedatum stemt overeen met de afsluitingsdatum van de inschrijvings-, afkoop- of omzettingsorders.

Evolutie NIW - Netto-inventariswaarde

Oprichting      Begin 15/12/2016      Einde 08/12/2021

Oprichting

 

3 jaar

 

1 jaar

 

Gepersonaliseerd

 

Rendement per kalenderjaar

 

Actuarieel rendement 30/11/2021

- - 10,6% 11,7% 5,0%
10 jaar 5 jaar 3 jaar 1 jaar Oprichting
De rendementen en het verloop van de NIW zoals hierboven vermeld, hebben betrekking op de voorbije jaren en vormen geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. De prestatie in het verleden houdt rekening met de kosten en commissies, uitgezonderd de instap-, uitstap- en conversiekosten. De prestatie in het verleden wordt berekend in euro en op jaarbasis. De prestatie stemt overeen met de prestatie van de kapitalisatiedeelbewijzen (herbelegde dividenden).

Morningstar-rating - Kwaliteitsindicator 31/10/2021

Morningstar is een onafhankelijk leverancier van beleggingsonderzoek. De Morningstar-rating is een kwantitatieve evaluatie van de prestatie in het verleden van een fonds, rekening houdend met het risico en de aangerekende kosten. De rating neemt geen kwalitatieve elementen in aanmerking en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De fondsen worden ondergebracht in categorieën en vergeleken met gelijksoortige fondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren toegekend. In elke categorie krijgt de eerste 10% 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de volgende 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de laatste 10% 1 ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van de prestaties in het verleden over 3, 5 en 10 jaar en houdt geen rekening met de toekomst.
NIW - netto-inventariswaarde
3.008,83 EUR
08/12/2021
Eerste NIW 2.225,22 EUR 16/12/2016
NIW bij aankoop
- -

LU1444116096

De netto-inventariswaarde wordt in België elke bankwerkdag berekend. De NIW wordt elke Belgische werkdag in de financiële pers en op de site van BEAMA (http://www.beama.be/nl/niw) gepubliceerd. Ze is ook beschikbaar op de vennootschapszetel van de beheervennootschap en in de kantoren die de financiële dienstverlening verzorgen. De publicatiedatum stemt overeen met de afsluitingsdatum van de inschrijvings-, afkoop- of omzettingsorders.

Evolutie NIW - Netto-inventariswaarde

Oprichting      Begin 15/12/2016      Einde 08/12/2021

Oprichting

 

3 jaar

 

1 jaar

 

Gepersonaliseerd

 

Rendement per kalenderjaar

 

Actuarieel rendement 30/11/2021

- - 10,6% 11,7% 5,0%
10 jaar 5 jaar 3 jaar 1 jaar Oprichting
De rendementen en het verloop van de NIW zoals hierboven vermeld, hebben betrekking op de voorbije jaren en vormen geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. De prestatie in het verleden houdt rekening met de kosten en commissies, uitgezonderd de instap-, uitstap- en conversiekosten. De prestatie in het verleden wordt berekend in euro en op jaarbasis. De prestatie stemt overeen met de prestatie van de kapitalisatiedeelbewijzen (herbelegde dividenden).

Dividenden

Couponnummer 1 2 - - -
Bruto 5,52 EUR 16,10 EUR - - -
Netto 3,86 EUR 11,27 EUR - - -
19/12/2017 19/12/2018 - - -
Bron : NN Investment Partners

Impact Rapport

31/10/2021

CO2 uitstoot, afvalemissie, waterverbruik

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable heeft tot doel te beleggen in bedrijven en instellingen die een verantwoorde ontwikkeling nastreven, met respect voor het milieu, haar maatschappelijke rol en een deugdelijk bestuur.

In het onderstaande impactrapport vindt u een analyse van drie van de milieukenmerken van het compartiment, namelijk de CO2-voetafdruk, de afvalvoetafdruk en de watervoetafdruk, onder andere:

 • De jaarlijkse CO2-uitstoot van het compartiment, vergeleken met zijn benchmark.
 • De jaarlijkse afvalemissies van het compartiment, vergeleken met zijn benchmark.
 • Het jaarlijkse waterverbruik van het compartiment, vergeleken met zijn benchmark.

Impactrapport Oktober 2021

Kosten en taksen

Kosten en taksen

Kosten en taksen

Lopende kosten: 1,45% per jaar waarvan (maximaal) 1,20% beheerskosten per jaar

Servicekosten: 0,20%

Instapkosten: 3%

Uitstapkosten: 0%

Swing factor2 : 3%

Minimaal inschrijvingsbedrag: -

Beurstaks:

 • Instap: 0%
 • Uitstap (of omzetting naar een ander compartiment): kapitalisatieaandelen: 1,32% (max. 4.000 EUR), distributieaandelen: 0%

Fiscaliteit:

 • Meerwaarden zijn belastbaar aan 30%. Het compartiment is onderworpen aan artikel 19bis WIB92: het compartiment investeert meer dan 10% in effecten die recht geven op een “rentebetaling” waardoor zijn meerwaarde belastbaar is.
 • Roerende voorheffing van 30% op de dividenden van distributieaandelen voor de beleggers die Belgische residenten zijn.

 

2 Swing Pricing wil het verwateringseffect beperken dat ontstaat wanneer de beheerder door aanzienlijke bewegingen in een compartiment genoodzaakt is om onderliggende activa van het compartiment te kopen of verkopen. Die verrichtingen brengen transactiekosten en belastingen met zich mee die een impact hebben op de waarde van het fonds en op alle beleggers ervan. In het kader van Swing Pricing en wanneer de kapitaalstromen een bepaalde drempel overschrijden, wordt de netto-inventariswaarde van het desbetreffende compartiment met een bepaald bedrag aangepast (de ‘Swing Factor’). Dit bedrag compenseert de verwachte transactiekosten als gevolg van het verschil tussen de kapitaalinstroom en -uitstroom. Het is mogelijk dat Swing Pricing zelden of zelfs nooit wordt toegepast. Meer informatie over de risico's, het rendement, de kosten en taksen vindt u in de KIID, die gratis beschikbaar is in de rubriek 'Documenten' of op onze website nnip.be.

Meer informatie over de risico's, het rendement, de kosten en taksen vindt u in de KIID, die gratis beschikbaar is in de rubriek Documenten of op onze website nnip.com.

Uw voordelen

Dankzij NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable kunt u de financiële markten op de voet volgen en uw beleggingen zo spreiden dat ze optimaal inspelen op de financieel-economische actualiteit. Bovendien draagt u bij tot een meer duurzame wereld...

Diversificatie

Diversificatie

De portefeuille belegt in een ruime mix van aandelen, obligaties en liquiditeiten. Ze is bovendien gespreid over verschillende Europese landen én een groot aantal sectoren. Deze diversificatie zorgt voor een grotere spreiding van het risico en minder zware schommelingen van de koers.

Flexibiliteit

Flexibiliteit

Een gemengde belegging mikt op verschillende mogelijke bronnen van rendement die een individuele belegger vaak moeilijk zelf kan bekomen. De strategie heeft een grote flexibiliteit en liquiditeit waardoor ze zeer snel kan inspelen op wijzigende marktomstandigheden.

Innovatie

Innovatie

Big data3, social media, inzichten in beleggersgedrag en economische trends zorgen, in combinatie met traditionele beheerstechnieken, voor een zeer innovatieve aanpak.

3 Big data, letterlijk "enorme gegevens", of megadata, ook wel massale data genoemd, verwijst naar de steeds grotere hoeveelheden gegevens (data) die bedrijven moeten verwerken. Deze gegevens houden grote commerciële en marketinguitdagingen in.
Duurzaamheid

Duurzaamheid

Bovenop het actief beheerd worden er bij het samenstellen van deze gemengde portefeuille ESG-criteria gerespecteerd. Samen vormt dit een mooi gespreide en maatschappelijk duurzame belegging, die niet aan mogelijk rendement hoeft in te boeten.

Risico’s

... maar u moet ook rekening houden met ...

Marktrisico - Hoog

Marktrisico - Hoog

Het marktrisico wordt als hoog beschouwd: Het compartiment belegt in aandelen en vastrentende beleggingen. Deze financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren, zoals onder andere, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de emittenten van deze instrumenten, die op hun beurt kunnen beïnvloed worden door de algemene toestand van de wereldeconomie en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen.

Kredietrisico - Gemiddeld

Kredietrisico - Gemiddeld

Het risico dat de emittenten van de onderliggende beleggingen hun verplichtingen niet nakomen wordt als gemiddeld beschouwd.

Liquiditeitsrisico - Gemiddeld

Liquiditeitsrisico - Gemiddeld

Liquiditeitsrisico wordt als gemiddeld beschouwd. Liquiditeitsrisico’s doen zich voor wanneer een specifieke onderliggende belegging moeilijk te verkopen is, waardoor het moeilijk kan zijn uw belegging in dit compartiment terug te betalen.

Valutarisico

Valutarisico

Het compartiment belegt in Europees genoteerde aandelen. Daardoor kunnen wisselkoersschommelingen de prestaties beïnvloeden. Bij de hedged deelbewijzen wordt het valutarisico afgedekt. Deze techniek kan leiden tot extra markt- en kredietrisico.

Geen kapitaalbescherming

Geen kapitaalbescherming

In dit compartiment geniet de belegger geen waarborg of kapitaalbescherming. De waarde van de beleggingen en de inkomsten die zij voortbrengen, kunnen zowel dalen als stijgen. Het is eveneens mogelijk dat dit leidt tot een gedeeltelijk of volledig verlies van het belegde kapitaal.

Een gedetailleerde beschrijving van de risico’s van dit compartiment is opgenomen in het prospectus.

Klachtendienst

Intern: question@nnip.com
Extern: Ombudsfin - North Gate II - Koning Albert II 8 - 1000 Brussel - Email: Ombudsman@Ombudsfin.be

 

Alvorens in te schrijven, neemt u het best nog even het prospectus en de essentiële beleggersinformatie (KIID) door. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie (KIID) en het laatste periodieke verslag zijn gratis beschikbaar op deze site in de rubriek Documenten of op www.nnip.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. De financiële dienst wordt verzorgd door ING België.

Documenten

Hier vindt u een hele reeks documenten waarin u zo veel mogelijk informatie en details krijgt over NN (L) Patrimonial European Balanced Sustainable.

Contact

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op.

Bel ons : +32 2 504 47 00
Schrijf ons : question@nnip.com
Bezoek : nnip.com