* Met fonds bedoelen we compartiment van bevek.
Beleggingsbeleid en -doelstellingen

Beleggingsbeleid en -doelstellingen

Het compartiment verenigt de kenmerken van zowel gemengd als duurzaam beleggen. Over een periode van meerdere jaren probeert dit compartiment beter te presteren dan zijn referentie-index, bestaande uit 50% MSCI Europe Index (Net) + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate.

In cijfers

Strategie en selectiecriteria

Strategie en selectiecriteria

Voor de selectie van de onderliggende beleggingen wordt er niet alleen uitgegaan van de traditionele financiële analyse maar ook van een ESG-analyse.

Globaal genomen streeft het compartiment ernaar te beleggen in bedrijven en instellingen die een duurzame ontwikkeling nastreven met respect voor:

 • het milieu: bijvoorbeeld via hun waterbeheer en beheer van de uitstoot van broeikasgassen, door een ecologisch aankoopbeleid
 • hun maatschappelijke rol: door onder meer goede arbeidsomstandigheden te scheppen, aandacht te schenken aan klantentevredenheid ...
 • een doeltreffend deugdelijk bestuur: door bijvoorbeeld de onafhankelijkheid van de raad van bestuur of een correct bezoldigingsbeleid te garanderen.

Concreet betekent dit dat het compartiment verder kijkt dan enkel financiële criteria. Meer bepaalt speelt ook de duurzaamheidsscore van de beleggingskandidaten een belangrijke rol bij het samenstellen van de portefeuille.

Methodologie

Bij de selectie en follow-up van de onderliggende beleggingen wordt er met verschillende factoren rekening gehouden. Deze factoren worden beoordeeld door NN Investment Partners (NN IP) - de beheerder van het compartiment.

 1. Uitsluitingen op basis van normen of handelswijze

  Bij de selectie van de onderliggende beleggingen worden met name bedrijven en overheden uitgesloten die zich schuldig maken aan grove of ernstige inbreuken op internationaal erkende 'normen' zoals die onder meer zijn opgesomd in het Wereldpact van de Verenigde Naties of in de mensenrechten.
   
 2. Uitsluitingen per activiteit

  Bedrijven (en zelfs landen) die actief zijn in onder meer de onderstaande activiteiten worden ook uitgesloten:
 • de productie van en/of de handel in controversiële wapens,
 • de tabaksindustrie,
 • de gokindustrie en het entertainment voor volwassenen
 • bont en 'speciale' lederwaren,
 • kernenergie,
 • ...
 1. ESG-scoring

  De bedrijven worden vervolgens geklasseerd volgens een scoringsysteem dat werd ontwikkeld door NN IP. Dit systeem gaat uit van:
 • het advies van de analisten van NN IP over de risico's en mogelijkheden van het bedrijf en,
 • de ESG-scores die aan het bedrijf worden toegekend door Sustainalytics, wereldleider in research en ratings op het gebied van ESG en corporate governance.

Bij de uiteindelijke selectie van de onderliggende waarden van de portefeuille speelt deze ESG-score een rol. Concreet zal een bedrijf met een hoge financiële score niet weerhouden worden als de ESG-score onder het gemiddelde van zijn sector ligt.

 1. Beleggen met impact

  Bij de selectie van de onderliggende waarden wordt er ook gekeken naar beleggingen met impact. Dit zijn beleggingen die een meetbare positieve impact op het milieu of op de samenleving nastreven. Een voorbeeld zijn de groene obligaties. De emittent van een groene obligatie investeert dit geld bijvoorbeeld in projecten die de CO2-uitstoot meetbaar verminderen.

Bovenop deze selectiecriteria, garandeert het compartiment een actieve follow-up en verbindt het zich aan de bedrijven waarin het belegt via:

 1. Stemrecht of actief aandeelhouderschap

  Dit engagement berust op de overtuiging dat bedrijven die voldoende aandacht besteden aan deugdelijk bestuur, op termijn betere resultaten zullen behalen. Deugdelijk bestuur moet dus gestimuleerd worden bij de bedrijven waarin het compartiment belegt. Zo moeten bedrijven waarin het compartiment belegt transparant zijn over de manier waarop bestuursleden en managementprocessen ervoor zorgen dat er voldoende aandacht wordt besteed aan het verminderen/beperken van klimaatrisico’s, de naleving van de sociale normen ...
  Om dat deugdelijk bestuur aan te moedigen in de bedrijven waarin het compartiment belegt, maakt het actief gebruik van zijn stemrechten die verbonden zijn aan de aandelen. Tegenwoordig ligt de focus op drie belangrijke thema's: 1) duurzaamheid, 2) een doeltreffende en diverse raad van bestuur en 3) een bestuurdersvergoeding die past bij de strategie van de onderneming.
 2. Engagement

  Het compartiment neemt niet alleen deel door te stemmen maar engageert zich ook op andere manieren in ondernemingen waarin het belegt. Zo zijn er proactieve gesprekken met de bedrijfsleiders om de ESG-normen te bespreken en zo nodig te stimuleren.
  Er gaat veel aandacht naar transparantie en de ESG-factoren worden gepubliceerd in rapporten voor de klanten (zie Impact rapport op deze website). Hierin wordt de hoeveelheid CO2 vermeld die dankzij de beleggingen in groene obligaties wordt uitgespaard. Een overzicht van de CO2- en afvalvoetafdruk van de beleggingen in aandelen wordt eveneens getoond. Bovendien wordt duidelijk benadrukt dat er niet belegd wordt in ondernemingen die ernstige of zeer ernstige inbreuken plegen op internationaal erkende normen.

Bij de samenstelling van de portefeuille spelen dus niet alleen financiële criteria een rol, maar ook het duurzame karakter van de mogelijke beleggingskandidaten en hun inspanningen om steeds groenere te worden.

Marktvoorwaarden en impact op de portefeuille

31/03/2021

De overtuigingen van de beleggingsstrategie van NN Investment Partners zijn in het NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable terug te vinden.

De markten:

 • Maart was een uitzonderlijk sterke maand voor aandelen en beursgenoteerd vastgoed. Beleggers behielden immers het vertrouwen in een sterk herstel van de economische groei éénmaal deze pandemie achter de rug zal zijn.
 • Op economisch vlak is het groeimomentum in de VS echter duidelijk sterker dan in Europa dankzij de veel snellere vaccinaties en de agressievere fiscale steunmaatregelen. Door de geleidelijke heropening van de economische activiteit steeg de Amerikaanse werkgelegenheid in maart dubbel zoveel als in februari. Ook het Amerikaanse consumentenvertrouwen verraste in positieve zin.
 • De inflatieverwachtingen klommen bijgevolg hoger, waardoor de Amerikaanse obligatierentes verder stegen. In Europa was dit echter niet het geval, want de moeizame strijd om de pandemie in te dammen en de vaccinatiecampagnes op kruissnelheid te brengen, stellen het economische herstel uit. Bovendien versnelde de Europese Central Bank (ECB) haar obligatieaankopen.
 • In deze context wonnen Europese aandelen in maart 6,5%.
 • Op sectorvlak kregen we op de Europese beurzen een indrukwekkende inhaalbeweging van de sector van de dagelijkse consumentengoederen (+9,4%). Verder bleven cyclische1 sectoren zoals de industriële sector en de cyclische consumentengoederen het erg goed doen. De techaandelen hadden in de eerste weken van maart opnieuw last van de oplopende obligatierentes, maar aan het eind van de maand maakten ze een sterke remonte. De sector van de telecomdiensten eindigde zelfs met een winst van 9%.
 • Eurostaatsobligaties hielden goed stand in maart, dankzij het tegenvallende coronanieuws op het Europese vasteland en het aankoopbeleid van de ECB. De Duitse 10-jaarsrente daalde zelfs enkele basispunten, en Italiaanse staatsobligaties bleven in trek. Al bij al brachten eurostaatsobligaties 0,2% op in maart.
 • Ook kwaliteitsvolle2 bedrijfsobligaties in euro brachten 0,2% op. Hoogrentende3 bedrijfsobligaties in euro presteerden beter, terwijl EMD4-obligaties het moeilijk bleven hebben.

De strategie :

 • Het compartiment bleef ook in maart inspelen op een economisch herstel via overwegingen in aandelen en groene bedrijfsobligaties.
 • Ten eerste omdat de weg naar opnieuw een “normaal” bestaan tastbaarder wordt dankzij de vaccinaties. Ten tweede omdat het herstel van de wereldeconomie nog verder gaat versnellen. En ten derde omdat de massale steun van overheden en centrale banken nog even zal aanhouden. Een stijging van de inflatie de komende maanden zal vermoedelijk slechts een tijdelijk fenomeen zijn.
 • In deze context werd het aandelengewicht nog wat verder opgetrokken, van 55,3% eind februari naar 56,8% eind maart.
 • In februari en maart waren er geen belangrijke wijzigingen in de aandelenportefeuille. De maanden voordien nam het compartiment immers al wat winst op enkele van de topperformers van 2020 en tegelijkertijd voegde het compartiment een aantal cyclische namen en banken aan de portefeuille toe. Zo verlaagde de concentratie en de groeitilt wat binnen het aandelenluik.
 • Qua aandelenthema’s focust het compartiment nog steeds op bedrijven die profiteren van belangrijke duurzaamheidstrends. Zo blijft de overgang naar hernieuwbare energiebronnen een belangrijk thema in de portefeuille. Naast de energietransitie ziet het compartiment nog steeds vooral potentieel in duurzame voedselproductie en bedrijven die de samenleving oplossingen aanreiken om de steeds hogere kosten van de gezondheidszorg in te dammen. Binnen technologie lijken de vooruitzichten nog steeds goed voor bedrijven die actief zijn in digitale betalingen en cloud computing.
 • Langs obligatiezijde daalde de weging in kwaliteitsvolle staatsobligaties van 8,7% naar 8,4%, waarbij de focus nog steeds vooral op Italiaanse staatsobligaties ligt.
 • Ook de weging in ‘overheidsgerelateerde‘ groene obligaties (14,2% eind maart) daalde licht. Het gewicht  in duurzame bedrijfsobligaties wijzigde niet (13,9%). Het compartiment verkiest nog steeds deze beide segmenten binnen het obligatiegedeelte.
 • De duratie5 bedroeg 2,9 jaar eind maart en is hierdoor 0,9 jaar korter dan normaal.
1 Aandelen van bedrijven waarvan de activiteiten gevoelig zijn voor conjunctuurbewegingen en/of de winstgevendheid onderhevig is aan meer dan gebruikelijke schommelingen.
2 Of Investment Grade. Ratingagentschappen kennen scores toe als maatstaf voor de kredietwaardigheid van een uitgever van financiële instrumenten. Op basis van de toegekende score wordt hij beschouwd als Investment Grade of non-Investment Grade. Ook aan financiële instrumenten kunnen deze scores toegekend worden. In de categorie Investment Grade wordt de kredietwaardigheid doorgaans als goed beschouwd en gaat men er van uit dat de capaciteit om financiële verplichtingen na te komen hoog is. De kans om terugbetaald te worden op de vervaldag is dus groot.
3 Het gaat om obligaties met een hoger risico maar daardoor ook een hogere opbrengst.
4 Een groeiland is een land waarvan het bruto binnenlands product lager is dan dat van een ontwikkeld land. De groeilanden zijn ontwikkelingslanden die zijn geëvolueerd. China, India, Indonesië en ook Latijns-Amerikaanse landen zoals Brazilië en Argentinië worden doorgaans als groeiland beschouwd.
5 De duratie geeft de gevoeligheid van obligaties aan een wijziging van de rentevoeten weer. Hoe hoger de duratie, hoe sterker de da¬ling van de koers van een obligatie wanneer de rentevoeten stijgen.
Portefeuille

Portefeuille

Standaard-allocatie

Huidige activa-allocatie

31/03/2021

Risico-rendementsprofiel – SRRI-tabel 28/02/2021

Lager risico

Potentieel lager rendement

Hoger risico

Potentieel hoger rendement
De historische gegevens, zoals die zijn gebruikt voor het berekenen van deze indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van dit fonds. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico-indicator ongewijzigd blijft; deze kan na verloop van tijd variëren. De laagste risicocategorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Dit fonds behoort tot de categorie 4 vanwege de evolutie van het product gedurende de meetperiode. Het marktrisico, rekening houdend met in het verleden behaalde resultaten en een potentiële evolutie van de financiële markten, dat verbonden is aan financiële instrumenten die gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te behalen, wordt gezien als hoog. U vindt het voorbije en actuele rendement terug in de KIID, in de rubriek Documenten.
Prestaties **

Prestaties **

Morningstar-rating - Kwaliteitsindicator 28/02/2021

Meer informatie over de ratings vindt u op http://www.morningstar.be/be/help/Methodology.aspx of bij uw financiële dienstverlener. Schaal van nul (minimum) tot vijf (maximum) sterren
 
NIW - netto-inventariswaarde
888,97 EUR
15/04/2021
Eerste NIW 690,02 EUR 16/12/2016
NIW bij aankoop
- -

LU1444115874

De netto-inventariswaarde wordt in België elke bankwerkdag berekend. De NIW wordt elke Belgische werkdag in de financiële pers en op de site van BEAMA (http://www.beama.be/nl/niw) gepubliceerd. Ze is ook beschikbaar op de vennootschapszetel van de beheervennootschap en in de kantoren die de financiële dienstverlening verzorgen. De publicatiedatum stemt overeen met de afsluitingsdatum van de inschrijvings-, afkoop- of omzettingsorders.

Evolutie NIW - Netto-inventariswaarde

Oprichting      Begin 15/12/2016      Einde 15/04/2021

Oprichting

 

3 jaar

 

1 jaar

 

Gepersonaliseerd

 

Rendement per kalenderjaar

 

Actuarieel rendement 31/03/2021

- - 7,5% 24,7% 6,0%
10 jaar 5 jaar 3 jaar 1 jaar Oprichting
De rendementen en het verloop van de NIW zoals hierboven vermeld, hebben betrekking op de voorbije jaren en vormen geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. De prestatie in het verleden houdt rekening met de kosten en commissies, uitgezonderd de instap-, uitstap- en conversiekosten. De prestatie in het verleden wordt berekend in euro en op jaarbasis. De prestatie stemt overeen met de prestatie van de kapitalisatiedeelbewijzen (herbelegde dividenden).

Morningstar-rating - Kwaliteitsindicator 28/02/2021

Meer informatie over de ratings vindt u op http://www.morningstar.be/be/help/Methodology.aspx of bij uw financiële dienstverlener. Schaal van nul (minimum) tot vijf (maximum) sterren
 

NIW - netto-inventariswaarde
2.829,42 EUR
15/04/2021
Eerste NIW 2.225,22 EUR 16/12/2016
NIW bij aankoop
- -

LU1444116096

De netto-inventariswaarde wordt in België elke bankwerkdag berekend. De NIW wordt elke Belgische werkdag in de financiële pers en op de site van BEAMA (http://www.beama.be/nl/niw) gepubliceerd. Ze is ook beschikbaar op de vennootschapszetel van de beheervennootschap en in de kantoren die de financiële dienstverlening verzorgen. De publicatiedatum stemt overeen met de afsluitingsdatum van de inschrijvings-, afkoop- of omzettingsorders.

Evolutie NIW - Netto-inventariswaarde

Oprichting      Begin 15/12/2016      Einde 15/04/2021

Oprichting

 

3 jaar

 

1 jaar

 

Gepersonaliseerd

 

Rendement per kalenderjaar

 

Actuarieel rendement 31/03/2021

- - 7,5% 24,7% 6,0%
10 jaar 5 jaar 3 jaar 1 jaar Oprichting
De rendementen en het verloop van de NIW zoals hierboven vermeld, hebben betrekking op de voorbije jaren en vormen geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. De prestatie in het verleden houdt rekening met de kosten en commissies, uitgezonderd de instap-, uitstap- en conversiekosten. De prestatie in het verleden wordt berekend in euro en op jaarbasis. De prestatie stemt overeen met de prestatie van de kapitalisatiedeelbewijzen (herbelegde dividenden).

Dividenden

Couponnummer 1 2 - - -
Bruto 5,52 EUR 16,10 EUR - - -
Netto 3,86 EUR 11,27 EUR - - -
19/12/2017 19/12/2018 - - -
Bron : NN Investment Partners

Impact Rapport

31/03/2021

CO2 uitstoot

Uitstootintensiteit van de portefeuille (aandelen en obligaties)

De CO2 voetafdruk is één van de milieukenmerken van de portefeuille. De afbeeldingen en grafieken op deze pagina illustreren de CO2 voetafdruk van de portefeuille van 669 miljoen euro. Het duurzame karakter van het fonds wordt niet alleen vertegenwoordigd door de CO2 voetafdruk.

Worden in aanmerking genomen (bron: GHC Protocol) :

 • De directe uitstoot van CO2 veroorzaakt door de fabricage-, transport- en productieactiviteiten van het bedrijf waarin de portefeuille belegt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de dieselgeneratoren en verwarmingsinstallaties van het bedrijf, het wagenpark (wagens/vrachtwagens) of het gebruik van koelvloeistof in de koelinstallaties en de klimaatregelingssystemen. We spreken hier over uitstoot van het type 1.
 • De indirecte uitstoot van CO2 als gevolg van de productie van elektriciteit of warmte die worden aangekocht en gebruikt door het bedrijf waarin de portefeuille belegt. Dit bedrijf gebruikt die energie intern, maar produceert ze niet intern. De productie ervan gebeurt ook echt buiten het bedrijf, bijvoorbeeld in een elektriciteitscentrale. Hier spreken we over uitstoot van het type 2.
 • De indirecte uitstoot van CO2 die wordt veroorzaakt door commerciële activiteiten van een ander bedrijf en waarop het bedrijf waarin de portefeuille belegt geen invloed heeft. Hier gaat het bijvoorbeeld om uitstoot via de productie of de extractie van grondstoffen of materialen die vervolgens door het bedrijf worden gekocht, of via activiteiten die worden uitbesteed zoals het goederentransport. Hierbij hoort eveneens de onrechtstreekse uitstoot uit professioneel auto- en luchtverkeer. We spreken hier over uitstoot van het type 3.

 

Uitstoot type 1 + 2 & 3 - Ton CO2/€1 mln omzet

De grafiek illustreert de jaarlijkse CO2 uitstoot van de portefeuille van NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable ten opzichte van de benchmark (50% MSCI Europe + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate). De CO2 uitstoot wordt uitgedrukt in ton per miljoen euro bedrijfsomzet teneinde een beter beeld van de uitstootintensiteit van de portefeuille te kunnen geven. Om deze relatieve CO2 uitstoot op portefeuilleniveau te bekomen, wordt een gewogen gemiddelde gemaakt van de relatieve CO2 uitstoot van elk individueel bedrijf binnen de portefeuille.

Bron : European Environment Agency

Besparing aan directe en indirecte CO2 uitstoot ten opzichte van de portefeuille

Op jaarbasis en ten opzichte van de benchmark:

127.524 ton C02 co2 in tons of het equivalent met de CO2 voetafdruk van 7729 huishoudens co2 in people
De weergegeven besparingen illustreren de totale jaarlijkse hoeveelheid CO2 (uitgedrukt in ton) die de portefeuille minder uitstoot ten opzichte van de benchmark (50% MSCI Europe + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate). Door dit cijfer te delen door de gemiddelde jaarlijkse CO2 uitstoot van een gezin, bekomt men een inschatting van de CO2 besparing uitgedrukt op gezinsniveau. Bron : European Environment Agency

Kosten en taksen

Kosten en taksen

Kosten en taksen

Lopende kosten: 1,45% per jaar waarvan (maximaal) 1,20% beheerskosten per jaar

Servicekosten: 0,20%

Instapkosten: 3%

Uitstapkosten: 0%

Swing factor2 : 3%

Minimaal inschrijvingsbedrag: -

Beurstaks:

 • Instap: 0%
 • Uitstap (of omzetting naar een ander compartiment): kapitalisatieaandelen: 1,32% (max. 4.000 EUR), distributieaandelen: 0%

Fiscaliteit:

 • Meerwaarden zijn belastbaar aan 30%. Het compartiment is onderworpen aan artikel 19bis WIB92: het compartiment investeert meer dan 10% in effecten die recht geven op een “rentebetaling” waardoor zijn meerwaarde belastbaar is.
 • Roerende voorheffing van 30% op de dividenden van distributieaandelen voor de beleggers die Belgische residenten zijn.

 

2 Swing Pricing wil het verwateringseffect beperken dat ontstaat wanneer de beheerder door aanzienlijke bewegingen in een compartiment genoodzaakt is om onderliggende activa van het compartiment te kopen of verkopen. Die verrichtingen brengen transactiekosten en belastingen met zich mee die een impact hebben op de waarde van het fonds en op alle beleggers ervan. In het kader van Swing Pricing en wanneer de kapitaalstromen een bepaalde drempel overschrijden, wordt de netto-inventariswaarde van het desbetreffende compartiment met een bepaald bedrag aangepast (de ‘Swing Factor’). Dit bedrag compenseert de verwachte transactiekosten als gevolg van het verschil tussen de kapitaalinstroom en -uitstroom. Het is mogelijk dat Swing Pricing zelden of zelfs nooit wordt toegepast. Meer informatie over de risico's, het rendement, de kosten en taksen vindt u in de KIID, die gratis beschikbaar is in de rubriek 'Documenten' of op onze website nnip.be.

Meer informatie over de risico's, het rendement, de kosten en taksen vindt u in de KIID, die gratis beschikbaar is in de rubriek Documenten of op onze website nnip.com.

Uw voordelen

Dankzij NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable kunt u de financiële markten op de voet volgen en uw beleggingen zo spreiden dat ze optimaal inspelen op de financieel-economische actualiteit. Bovendien draagt u bij tot een meer duurzame wereld...

Diversificatie

Diversificatie

De portefeuille belegt in een ruime mix van aandelen, obligaties en liquiditeiten. Ze is bovendien gespreid over verschillende Europese landen én een groot aantal sectoren. Deze diversificatie zorgt voor een grotere spreiding van het risico en minder zware schommelingen van de koers.

Flexibiliteit

Flexibiliteit

Een gemengde belegging mikt op verschillende mogelijke bronnen van rendement die een individuele belegger vaak moeilijk zelf kan bekomen. De strategie heeft een grote flexibiliteit en liquiditeit waardoor ze zeer snel kan inspelen op wijzigende marktomstandigheden.

Innovatie

Innovatie

Big data3, social media, inzichten in beleggersgedrag en economische trends zorgen, in combinatie met traditionele beheerstechnieken, voor een zeer innovatieve aanpak.

3 Big data, letterlijk "enorme gegevens", of megadata, ook wel massale data genoemd, verwijst naar de steeds grotere hoeveelheden gegevens (data) die bedrijven moeten verwerken. Deze gegevens houden grote commerciële en marketinguitdagingen in.
Duurzaamheid

Duurzaamheid

Bovenop het actief beheerd worden er bij het samenstellen van deze gemengde portefeuille ESG-criteria gerespecteerd. Samen vormt dit een mooi gespreide en maatschappelijk duurzame belegging, die niet aan mogelijk rendement hoeft in te boeten.

Risico’s

... maar u moet ook rekening houden met ...

Marktrisico - Hoog

Marktrisico - Hoog

Het marktrisico wordt als hoog beschouwd: Het compartiment belegt in aandelen en vastrentende beleggingen. Deze financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren, zoals onder andere, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de emittenten van deze instrumenten, die op hun beurt kunnen beïnvloed worden door de algemene toestand van de wereldeconomie en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen.

Kredietrisico - Gemiddeld

Kredietrisico - Gemiddeld

Het risico dat de emittenten van de onderliggende beleggingen hun verplichtingen niet nakomen wordt als gemiddeld beschouwd.

Liquiditeitsrisico - Gemiddeld

Liquiditeitsrisico - Gemiddeld

Liquiditeitsrisico wordt als gemiddeld beschouwd. Liquiditeitsrisico’s doen zich voor wanneer een specifieke onderliggende belegging moeilijk te verkopen is, waardoor het moeilijk kan zijn uw belegging in dit compartiment terug te betalen.

Valutarisico

Valutarisico

Het compartiment belegt in Europees genoteerde aandelen. Daardoor kunnen wisselkoersschommelingen de prestaties beïnvloeden. Bij de hedged deelbewijzen wordt het valutarisico afgedekt. Deze techniek kan leiden tot extra markt- en kredietrisico.

Geen kapitaalbescherming

Geen kapitaalbescherming

In dit compartiment geniet de belegger geen waarborg of kapitaalbescherming. De waarde van de beleggingen en de inkomsten die zij voortbrengen, kunnen zowel dalen als stijgen. Het is eveneens mogelijk dat dit leidt tot een gedeeltelijk of volledig verlies van het belegde kapitaal.

Een gedetailleerde beschrijving van de risico’s van dit compartiment is opgenomen in het prospectus.

Klachtendienst

Intern: question@nnip.com
Extern: Ombudsfin - North Gate II - Koning Albert II 8 - 1000 Brussel - Email: Ombudsman@Ombudsfin.be

 

Alvorens in te schrijven, neemt u het best nog even het prospectus en de essentiële beleggersinformatie (KIID) door. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie (KIID) en het laatste periodieke verslag zijn gratis beschikbaar op deze site in de rubriek Documenten of op www.nnip.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. De financiële dienst wordt verzorgd door ING België.

Documenten

Hier vindt u een hele reeks documenten waarin u zo veel mogelijk informatie en details krijgt over NN (L) Patrimonial European Balanced Sustainable.

Contact

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op.

Bel ons : +32 2 504 47 00
Schrijf ons : question@nnip.com
Bezoek : nnip.com